دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مدیریت و اقتصاد
معرفی

مشخصات فردی

نام : تقی   ترابی

پست الکترونیکی : t-torabi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : اقتصاد

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : سرپرست معاونت اداری و مالی واحد و عضو گروه اقتصاد

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1382/07/01

تقی ترابی

محل خدمت:   دانشکده مدیریت و اقتصاد

مرتبه علمی : دانشیار

^